Pagina afdrukken

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (im niederländisch)

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Angebote von Anzeigenkunden/Partnern und deren Kauf durch Konsumenten.

 

ARTIKEL 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt en/of promoot via media/kanalen van de Vrijetijders organisatie. De Vrijetijders organisatie noemt deze aanbieders ook weleens partners;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en mogelijk een overeenkomst aangaat met de aanbieder.

 

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product of dienst (het aanbod), welke door aanbieders via media/kanalen van de Vrijetijders organisatie worden aangeboden/gepromoot.

 

ARTIKEL 3: Het aanbod

3.1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.

3.2.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.

3.3.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand kan komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.


ARTIKEL 4: Herroepingsrecht bij levering van producten

4.1.
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

4.2.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de aanbieder retourneren, conform de door de aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3.
Het risico van verlies of beschadiging tijdens de retourzending ligt bij de consument. We raden de consument daarom aan retourzendingen aangetekend en verzekerd aan de aanbieder of aan het door de aanbieder opgegeven retouradres te verzenden.

4.4.
Retour te zenden producten dienen voldoende beschermd (bijvoorbeeld middels karton, plastic of piepschuim) in gepakt te worden om beschadigingen tijdens de retourzending te voorkomen.

4.5.
De retour gezonden producten dienen onbeschadigd, schoon en zonder gebruikssporen en waar redelijkerwijs mogelijk op de oorspronkelijke wijze verpakt in onbeschadigde verpakking en compleet met onder andere de bijgeleverde documentatie, snoeren e.d. te worden geretourneerd. Indien retour gezonden producten niet voldoen aan deze eisen, dan kan de aanbieder hetzij een redelijke vergoeding in mindering brengen op het terug te betalen bedrag voor het weer verkoop geschikt maken van het retour gezonden product (herverpakken, aanvullen met ontbrekende onderdelen) of als weer verkoop geschikt maken niet redelijkerwijs meer mogelijk is, de herroeping weigeren.

 

ARTIKEL 5: Kosten in geval van herroeping

5.1.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de aanbieder.

5.2.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de aanbieder dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 6: Uitsluiting herroepingsrecht

6.1.
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de aanbieder alleen worden uitgesloten indien de aanbieder dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

6.2.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de aanbieder tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de aanbieder geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

6.3.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

ARTIKEL 7: De prijs

7.1.
Alle prijzen zijn geldig tot de verschijningsdatum van de volgende uitgave van Vrijtij, tenzij voor een bepaalde prijs of actie een geldigheidsperiode is afgegeven. Voor alle prijzen en aanbiedingen gelden dat deze geldig zijn zolang de voorraad strekt.
Als voor een combinatie van producten een bepaalde prijs wordt aangegeven dan kan de klant niet een onderdeel uit het samengestelde pakket apart bestellen tegen de vermeldde deelprijs of voor een proportioneel deel van de aangegeven totaal prijs.

7.2.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

7.3.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

7.4.
Indien er korting verleend wordt op een artikel of meerdere artikelen middels het gebruik van een kortingscode is het niet toegestaan om meer dan één code te gebruiken bij de bestelling.


ARTIKEL 8: Conformiteit en Garantie

8.1.
De aanbieder staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;

8.2.
Op alle via de media/kanalen van de Vrijetijders organisatie aangeboden producten en diensten gelden, indien van toepassing, de garantieregelingen en de garantietermijnen van de aanbieder;

8.3.
Als een garantie regeling van de betreffende aanbieder geldt voor een besteld product dan wordt deze nader uiteengezet in de garantie documentatie geleverd bij het betreffende product. Voor het inroepen van rechten onder dergelijke fabrieksgarantie dient de consument zich rechtstreeks tot de betreffende aanbieder en/of fabrikant te wenden.

8.4.
Een door de aanbieder, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de aanbieder jegens de aanbieder kan doen gelden op grond van de wet;

8.5.
De Vrijetijders organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor juistheid van de informatie die aanbieder heeft opgegeven bij producten en/of diensten;

8.6.
De Vrijetijders organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schades geleden door consumenten bij het opvragen, bestellen, leveren, bezorgen, gebruiken en verkrijgen van producten en diensten die door aanbieders via media/kanalen van de Vrijetijders organisatie worden aangeboden;

8.7.
De consument gaat de overeenkomst aan met de aanbieder, niet met de Vrijetijders organisatie.

 

ARTIKEL 9: Levering en Uitvoering

9.1.
De aanbieder zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

9.2.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de aanbieder kenbaar heeft gemaakt.

9.3.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de aanbieder geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

9.4.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de aanbieder het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

9.5.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de aanbieder zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de aanbieder.

9.6.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de aanbieder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 10: Duurtransacties

10.1.
De consument gaat een overeenkomst aan met de aanbieder, niet met de Vrijetijders organisatie.

10.2.
De consument neemt de eventuele overeengekomen opzeggingsregels met de aanbieder in acht.

 

ARTIKEL 11: Betaling
Bij het aangaan van een overeenkomst verplicht de consument zich te conformeren aan de met de aanbieder overeengekomen betalingscondities.


ARTIKEL 12: Klachtenregeling


12.1.

De aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

12.2.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de aanbieder, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.3.

Bij de aanbieder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de aanbieder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


ARTIKEL 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


ARTIKEL 14: Klachtenprocedure

Consumenten met een klacht over producten of diensten van aanbieders richten zich rechtstreeks tot de aanbieder.
Ondanks het feit dat de Vrijetijders organisatie niet verantwoordelijk is of garant staat voor het correct handelen van aanbieders, ook wel de partners van de Vrijetijders organisatie genoemd, wordt de Vrijetijders organisatie door consumenten wel graag op de hoogte gesteld van klachten die consumenten richting aanbieders hebben. Hier zal de Vrijetijders organisatie in de toekomst bij de acceptatie van nieuwe producten en diensten van aanbieder rekening mee houden.
Consumenten kunnen klachten als volgt aan de Vrijetijders organisatie kenbaar maken: stuur een e-mail met de volledige uiteenzetting van de klacht naar info@vrijetijders.nl.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vrijetijders.nl/agb/