Pagina afdrukken

AV Advertels Advertenties Banners

ARTIKEL 1: Definities

1.1
Tenzij uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden voor reclame en reclame-contracten daarvan wordt afgeweken, wordt in deze algemene voorwaarden voor reclame en reclamecontracten verstaan onder:

Adverteerder, aanbieder of partner: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een reclamebemiddelaar, reclame-uitingen ter werving voor diens onderneming of organisatie, dan wel voor diens producten en/of diensten in een medium van de Vrijetijders organisatie plaatst.

Erkenninghouder: de reclamebemiddelaar, aan wie door de Stichting ROTA een erkenning is verleend tot het gebruik van het collectieve merk van de Stichting ROTA.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht verstrekt aan de Vrijetijders organisatie.
Vrijetijders organisatie: de onderneming van de natuurlijke of rechtspersoon, die onder meer tot doel heeft reclame-uitingen van derden ter werving voor de onderneming van deze derden, dan wel voor hun producten en/of diensten, tegen betaling via welk medium dan ook te plaatsen.
Vrijetijders B.V. i.o.
Spoorstraat 155, 6591 GT Gennep
Postbus 211, 6590 AE Gennep
Telefoon 0485 542 310
E-mail info@vrijetijders.nl
Website www.vrijetijders.nl
KvK nummer 56588178

Medium: de bedrijfsmatige wijze van overbrenging van informatie, al dan niet tegen betaling beschikbaar te stellen aan een publiek van een in beginsel onbepaalde omvang en mede bedoeld en geschikt om reclame-uitingen van adverteerders te plaatsen, met inbegrip van de verspreiding en/of doorgifte van zulke plaatsingen.

Plaatsen of Plaatsing: het verveelvoudigen en/of openbaar maken respectievelijk de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een reclame-uiting in een medium.

Reclamebemiddelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van reclamecontracten en reclame plaatsingsopdrachten.

Reclamecontract: elke overeenkomst tussen de Vrijetijders organisatie en een adverteerder dan wel een reclamebemiddelaar, aangegaan voor bepaalde duur of onbepaalde duur op grond waarvan de adverteerder tijdens die duur binnen een bepaalde overeengekomen reclameruimte meerdere reclame-uitingen ter plaatsing opgeeft, waarvan de omvang, de frequentie, de tijdsduur en/of de inhoud bij het aangaan van het reclamecontract niet bekend is of niet bekend hoeft te zijn.

Reclame Plaatsingsopdracht: elke overeenkomst tussen de Vrijetijders organisatie en een adverteerder, dan wel een reclamebemiddelaar, aangegaan op grond waarvan de adverteerder eenmalig voor bepaalde duur binnen een bepaalde, overeengekomen reclameruimte één enkele reclame-uiting ter plaatsing opgeeft, waarvan in elk geval de omvang en/of tijdsduur bij het aangaan van de reclame plaatsingsopdracht bekend is.

Reclameruimte: de voor een medium in hoogte, breedte en/of dieptematen, tijdseenheden of naar anderszins objectiveerbare maatstaven vastgestelde, en naar wervingsoogmerk voldoende bepaalbaar, overeengekomen ruimte die voor reclame-uitingen beschikbaar is.

Reclame-uiting: de reclame-uiting of -boodschap van en ten behoeve van een adverteerder.

1.2.
Indien in deze voorwaarden wordt gedoeld op “adverteerder(s)”, worden de reclamebemiddelaar(s) en de erkenninghouder(s) daaronder mede begrepen.

1.3.
Tenzij in deze voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, worden onder reclamecontracten telkens mede verstaan reclame plaatsingsopdrachten.

2.1.
Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en in schriftelijke, al dan niet digitale, vorm anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en nakoming van alle reclamecontracten, aangegaan door de Vrijetijders organisatie met een adverteerder.

2.2.
Algemene (inkoop-)voorwaarden van de adverteerder zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk door de Vrijetijders organisatie is erkend dat deze, met uitsluiting van deze voorwaarden en de door de Vrijetijders organisatie gehanteerde en toepasselijke eigen algemene voorwaarden tussen partijen, van toepassing zullen zijn.

ARTIKEL 3: Aanbod van de Vrijetijders organisatie; tarieven en condities

3.1.
De Vrijetijders organisatie draagt in de aanbiedingen ten behoeve van het desbetreffende medium zorg voor een ter zake doende beschrijving van de inhoudelijke aspecten van het medium of de media, de omvang en de wijze van verspreiden, de technische specificaties, alsmede de eisen waaraan het reclamemateriaal dient te voldoen.

3.2.
Met de publicatie en/of openbaarmaking van de reclametarieven en -condities van enig medium maakt de Vrijetijders organisatie zijn aanbieding bekend. Deze bekendmaking of openbaarmaking geldt als een openbare en vrijblijvende aanbieding, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11.

3.3.
Adverteerders komt geen enkele aanspraak op exclusiviteit ten opzichte van de Vrijetijders organisatie of ten opzichte van een of meer van diens media toe, in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen of aangegeven in de aanbieding van de Vrijetijders organisatie, zoals bedoeld in de beide voorgaande leden van dit artikel.

3.4.
De Vrijetijders organisatie stelt zelfstandig en onafhankelijk haar tarieven en condities vast en maakt deze in schriftelijke vorm of anderszins tijdig tevoren bekend.
De vaststelling van tarieven door de Vrijetijders organisatie geschiedt steeds exclusief omzetbelasting en eventuele overige overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven door de Vrijetijders organisatie.

3.5.
De Vrijetijders organisatie wordt geacht overeenkomsten te zijn aangegaan op basis van de door de Vrijetijders organisatie vastgestelde en bekendgemaakte tarieven en condities.

3.6.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft de Vrijetijders organisatie bij langer lopende overeenkomsten (duurovereenkomsten) het recht om alle prijzen met ingang van ieder kalender jaar aan te passen overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2013 = 100) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren ) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt.

ARTIKEL 4: Totstandkoming van reclamecontracten

4.1
Een reclamecontract tussen de Vrijetijders organisatie en een adverteerder komt schriftelijk tot stand. Onder schriftelijk wordt mede verstaan elke vorm van communicatie langs geautomatiseerde, digitale weg.

4.2.
De offerte van de Vrijetijders organisatie is geldig voor de termijn, die in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn voor aanvaarding is vermeld, geldt een termijn van 30 dagen na de dagtekening van de offerte.

4.3.
Indien een reclamecontract is aan te merken als een overeenkomst op afstand, komt de adverteerder het recht op ontbinding als bedoeld in artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek niet meer toe bij en vanaf eerste plaatsing van een reclame-uiting, waarop het reclamecontract betrekking heeft

ARTIKEL 5: Duur en verbruik van Reclamecontracten

5.1
Een reclamecontract wordt schriftelijk aangegaan voor de duur zoals bij overeenkomst bepaald. Is omtrent de duur niets afgesproken dan wordt een duur van twaalf maanden geacht te zijn overeengekomen.

5.2.
Wordt een reclamecontract aangegaan voor een duur langer dan twaalf opeenvolgende maanden, dan is de Vrijetijders organisatie gerechtigd de berekening van de reclametarieven, in relatie tot een daaraan jaarlijks verbonden volume aan reclameruimte (staffelkortingen), per kalenderjaar uit te voeren en dienovereenkomstig te factureren, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3.
Een reclamecontract zal echter steeds geacht worden te zijn geëindigd, zodra de in het reclamecontract genoemde reclameruimte door plaatsing is verbruikt.

5.4.
Een reclamecontract, dat na het verstrijken van de overeengekomen duur niet wordt opgezegd, wordt alleen stilzwijgend verlengd, indien dat bij het aangaan ervan uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

5.5.
Indien de overeengekomen reclameruimte niet volledig of tijdig is of zal zijn afgenomen, wordt de duur van de overeenkomst eenmaal voor ten hoogste twee maanden verlengd voor plaatsing van het restant ervan.

5.6.
De duur van het reclamecontract, niet zijnde een reclame plaatsingsopdracht, gaat in op de datum van totstandkoming van het reclamecontract.

5.7.
De datum, waarop de schriftelijke bevestiging van het aangaan van een reclamecontract door de Vrijetijders organisatie wordt verzonden, wordt geacht nooit meer dan drie werkdagen voorafgaand aan de datum van ontvangst door de adverteerder te liggen.

ARTIKEL 6: Uitbreiding
Tijdens de duur van een reclamecontract, niet zijnde een reclame plaatsingsopdracht, kan de overeengekomen reclameruimte worden uitgebreid, indien en zodra de Vrijetijders organisatie en de adverteerder dit in aanvulling op het reclamecontract schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 7: Tussentijdse beëindiging van reclamecontracten

7.1.
Indien de adverteerder de verplichting tot plaatsing van reclame-uitingen voor overeengekomen reclameruimte niet nakomt, kan ontslag van die verplichting alleen plaatsvinden, indien daarvoor naar het oordeel van de Vrijetijders organisatie gegronde redenen aanwezig zijn. In dit geval zal door de adverteerder het verschil tussen het oorspronkelijk overeengekomen tarief en het tarief dat hoort bij de feitelijk afgenomen reclameruimte worden voldaan. Onder gegronde redenen wordt verstaan: wijziging in de omstandigheden van de adverteerder van onvoorzienbare aard, die maken dat redelijkerwijze niet kan worden verlangd dat de overeengekomen reclameruimte verder ter plaatsing wordt gegeven.

7.2.
Indien een reclamecontract door een reclamebemiddelaar niet wordt nagekomen vanwege het faillissement, een verleende surseance van betaling of de liquidatie of stillegging van de ondernemingsactiviteiten van de adverteerder, zijnde de opdrachtgever van de reclamebemiddelaar, is het bepaalde in artikel 7.1. van overeenkomstige toepassing.

7.3.
Indien de Vrijetijders organisatie tussentijds de reclametarieven van de reclamecontracten verhoogt, is de adverteerder gerechtigd het contract tussentijds te beëindigen zonder dat er sprake is van bijbetaling of vergoeding van schade

ARTIKEL 8: Annuleren van plaatsingen op grond van een Reclamecontract

8.1.
De adverteerder, die een reclamecontract is aangegaan, niet zijnde een reclame plaatsingsopdracht, kan een plaatsing van een reclame-uiting annuleren, indien dit schriftelijk aan de Vrijetijders organisatie wordt meegedeeld.

8.2.
Ingeval van een annulering, als bedoeld in het vorige lid, die door de adverteerder aan de Vrijetijders organisatie wordt meegedeeld op of na het door de Vrijetijders organisatie bekend gemaakte tijdstip waarop uiterlijk de aanlevering van het reclamemateriaal ten behoeve van de plaatsing vereist is, is de adverteerder ten opzichte van de Vrijetijders organisatie gehouden tenminste 50% van het verschuldigde reclametarief voor die plaatsing te voldoen.

8.3.
Uit hoofde van het bepaalde in lid 8.1. en 8.2. van dit artikel geldt onverminderd de verplichting het reclamecontract na te komen.

ARTIKEL 9: Herkenbaarheid van reclame-uitingen

9.1.
De Vrijetijders organisatie en adverteerders maken aan de doelgroep Vrijetijders de uitingen van de adverteerders duidelijk herkenbaar als reclame-uiting, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins. De Vrijetijders organisatie en adverteerders werken niet mee aan het plaatsen van reclame-uitingen aangaande de producten of diensten van de adverteerders in een eventueel redactiegedeelte van een medium van de Vrijetijders organisatie, behoudens ingeval zuivere redactionele overwegingen aan de orde zijn.

9.2.
Indien de reclame-uitingen van een adverteerder, hetzij qua vorm en inhoud hetzij als gevolg van de context waarin deze uitingen worden geplaatst, dusdanig zijn dat dientengevolge verwarring met de redactionele inhoud van enig medium redelijkerwijs verwacht moet worden, zijn de Vrijetijders organisatie en adverteerders ertoe gehouden dusdanige reclame-uitingen te voorzien van:
a. een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van het woord “advertentie” of “reclame” of “reclameboodschap” of een soortgelijke aanduiding; en
b. een vormgeving die in één oogopslag kan worden herkend als afwijkend van de vormgeving van het redactionele deel van het medium; en
c. een duidelijke en steeds in één oogopslag waarneembare vermelding van handelsnaam en/of merk van de adverteerder en/of van het product of de dienst, aangeprezen in de reclame-uiting.

9.3.
In de reclame-uitingen van de adverteerder mag zonder toestemming van de Vrijetijders organisatie geen gebruik worden gemaakt van de titel en/of het logo of andere onderscheidingstekenen van het medium. Ook mag geen direct verband worden gelegd tussen het medium en de onderneming en/of de producten/diensten van de adverteerder.

9.4.
Het is de Vrijetijders organisatie niet toegestaan enige advertentie voor derden te plaatsen zonder daartoe opdracht te hebben verkregen van of namens de adverteerder, tenzij in gevallen van overmacht.

ARTIKEL 10: Bewijs van nakoming door de media-exploitant

10.1.
Op verzoek van de adverteerder is de Vrijetijders organisatie gehouden de adverteerder in staat te stellen binnen redelijke termijn zonder kosten kennis te nemen van de plaatsing van een reclame-uiting.

10.2.
De wijze waarop en de vorm waarin de Vrijetijders organisatie de adverteerder in staat stelt kennis te nemen van een reclame-uiting wordt bepaald door de Vrijetijders organisatie.
In geval de adverteerder in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin op andere wijze wenst kennis te nemen van de plaatsing van een reclame-uiting, en indien overeengekomen in het reclamecontract, is de Vrijetijders organisatie gerechtigd de daarmee gemoeide kosten aan de adverteerder in rekening te brengen.

ARTIKEL 11: Weigering van reclamecontracten en reclame-uitingen

11.1.
De Vrijetijders organisatie heeft het recht een aanbod of een opdracht tot het aangaan van een reclamecontract niet te aanvaarden, zonder opgaaf van redenen.

11.2.
Indien de Vrijetijders organisatie een reclamecontract is aangegaan, mag hij bepaalde binnen dat contract opgegeven reclame-uitingen weigeren. Deze weigering moet steun vinden in:
a. technische bezwaren;
b. inhoud, aard, strekking of vorm der opgegeven reclame-uitingen of andere redenen van principiële aard;
c. redelijkerwijs te verwachten wanbetaling;
d. weigering van vooruitbetaling door de adverteerder of, in geval van artikel 16. lid 6, door de erkenninghouder, waarvan alsdan onmiddellijk kennis moet worden gegeven aan de adverteerder;
e. een verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie op grond van een overtreding van artikel 19. van de Nederlandse Reclame Code.
Indien de Vrijetijders organisatie weigert op grond van het onder a. of b. gestelde, dan zal de Vrijetijders organisatie de adverteerder zo tijdig mogelijk daaromtrent informeren. Hierdoor is de adverteerder desgewenst in staat om de plaatsing van de reclame-uiting aan te passen, zodanig dat deze alsnog kan worden geplaatst.

11.3.
Is een reclame-uiting van een erkenninghouder geweigerd, anders dan op grond van het bepaalde sub a. of d. van het vorige lid of anders dan wegens ernstige moeilijkheden als bedoeld in artikel 12., dan is het de Vrijetijders organisatie niet toegestaan de geweigerde reclame-uiting langs andere weg wel voor plaatsing te aanvaarden.

11.4.
Weigering tot plaatsing van een advertentie op grond van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, laat de nakoming van verplichtingen van de adverteerder uit hoofde van het advertentiecontract onverlet.

ARTIKEL 12: Aanvaarding van bemiddeling
Onverminderd het bepaalde in artikel 11. van deze voorwaarden is de Vrijetijders organisatie gehouden bij het aangaan van reclamecontracten de bemiddeling van een erkenninghouder te aanvaarden, behalve bij gebreke van vooruitbetaling zoals bedoeld in artikel 16.6. of wegens ernstige moeilijkheden, die tussen een erkenninghouder en de Vrijetijders organisatie zijn gerezen.

ARTIKEL 13: Buitenlandse adverteerders
De Regelen zijn eveneens van toepassing op reclamecontracten met buitenlandse adverteerders.

ARTIKEL 14: Accepteren van nieuwe reclamecontracten

14.1.
Het is media-exploitanten niet toegestaan een nieuw reclamecontract met een adverteerder via een reclamebemiddelaar of rechtstreeks aan te gaan, zolang de duur van het bestaande reclamecontract niet is verstreken, tenzij de overeengekomen reclameruimte reeds geheel ter plaatsing is opgegeven.

14.2.
Het in het eerste lid bepaalde geldt niet indien een nieuw reclamecontract op een ander soort product of een andere dienst van die adverteerder betrekking heeft.

ARTIKEL 15: Verandering van reclamebemiddelaar

15.1.
Indien een adverteerder voor het verstrijken van de duur van een reclamecontract van reclamebemiddelaar verandert, kunnen lopende rechten en verplichtingen voortvloeiende uit dat reclamecontract pas overgaan op het moment dat de Vrijetijders organisatie een schriftelijke opdracht van de eerdere reclamebemiddelaar heeft ontvangen om de uitvoering van het lopende reclamecontract over te dragen aan de latere reclamebemiddelaar, en deze laatstgenoemde deze overdracht aan de Vrijetijders organisatie schriftelijk heeft bevestigd.

15.2.
De eerdere reclamebemiddelaar is tot de schriftelijke bevestiging, als bedoeld in het vorige lid, gehouden, zodra de adverteerder zijn verplichtingen jegens de eerdere reclamebemiddelaar betreffende de plaatsing van reclame-uitingen in de media geheel is nagekomen.

15.3.
De Vrijetijders organisatie is verplicht aan de overdracht van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit lopende reclamecontracten mee te werken, voor zover de eerdere reclamebemiddelaar aan al zijn verplichtingen uit hoofde van het reclamecontract jegens de Vrijetijders organisatie heeft voldaan en de latere reclamebemiddelaar een erkenninghouder is.

ARTIKEL 16: Betaling

16.1.
De contractpartij van de Vrijetijders organisatie, te weten ofwel de adverteerder, ofwel de reclamebemiddelaar, is ten opzichte van de Vrijetijders organisatie aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit een reclamecontract.

16.2.
De Vrijetijders organisatie zal de facturen, waarbij voor de plaatsing van reclame-uitingen verschuldigde bedragen in rekening worden gebracht, niet eerder aan de contractpartij verzenden en dateren dan de datum van plaatsing van de reclame-uiting in het medium, tenzij anders wordt overeengekomen. De contractpartij is gehouden de factuur te voldoen uiterlijk op de dertigste dag na de dagtekening van de factuur. Een en ander laat onverlet het recht van de Vrijetijders organisatie overeen te komen in het reclamecontract dat terzake van de te factureren bedragen voorschotten in rekening worden gebracht.

16.3.
Voor elke maand of een gedeelte daarvan, waarmee de in het vorige lid genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden, is de adverteerder dan wel de reclamebemiddelaar aan de Vrijetijders organisatie een wettelijke rente verschuldigd, bestaande uit een percentage van het desbetreffende te betalen en nog onbetaald gelaten bedrag, te berekenen over het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van € 13,50 per geheel of deels onbetaald gelaten factuur. De boeterente is de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat die rente op de peildatum 1 januari van enig kalenderjaar zal gelden voor de eerste zes maanden van dat jaar en op de datum 1 juli voor de laatste zes maanden van dat jaar.

16.4.
Het indienen van een klacht als bedoeld in artikel 23.2., dan wel een beroep op een foutieve facturering door de Vrijetijders organisatie, als bedoeld in artikel 17.1., geeft de adverteerder niet het recht zich te beroepen op gehele of gedeeltelijke opschorting van diens betalingsverplichtingen jegens de Vrijetijders organisatie.

16.5.
Bij gebreke van tijdige betaling door de adverteerder dan wel de reclamebemiddelaar zal de Vrijetijders organisatie Juresta creditmanagement te Apeldoorn opdracht geven om de nodige (rechts)maatregelen te nemen ter incasso van de vordering. Conform de toepasselijke voorwaarden zal aanspraak worden gemaakt op de buitengerechtelijke kosten en vertragingsrente. Ook de kosten van de (rechts)maatregelen zijn voor rekening van de adverteerder dan wel de reclamebemiddelaar.

16.6.
In afwijking van het bepaalde in lid 2 is de Vrijetijders organisatie gerechtigd vooruitbetaling te verlangen voor de plaatsing van reclame-uitingen, dan wel van reclame-uitingen die reeds zijn geplaatst, of onmiddellijke betaling daarvan te vorderen, indien de adverteerder aan de Vrijetijders organisatie een achterstallige schuld heeft, dan wel indien de adverteerder naar het oordeel van de Vrijetijders organisatie niet voldoende kredietwaardig is of niet afdoende inzicht heeft gegeven in de kredietwaardigheid. In het geval de Vrijetijders organisatie vooruitbetaling als hiervoor bedoeld vordert en de reclamebemiddelaar hieraan niet voldoet, is de Vrijetijders organisatie gerechtigd plaatsing van reclame-uitingen in mindering op het lopende reclamecontract rechtstreeks van de adverteerder te accepteren en rechtstreeks aan deze in rekening te brengen en/of met deze te verrekenen.

16.7.
Voor de toepassing van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de verzenddatum van door de Vrijetijders organisatie verzonden facturen geacht nooit meer dan drie werkdagen vóór de datum van ontvangst door de betrokken adverteerder te liggen; als datum van girale betaling geldt steeds de datum per welke de rekening van de crediteur met het desbetreffende bedrag is gevaluteerd.

ARTIKEL 17: Klachten omtrent facturering door media-exploitanten

17.1.
De Vrijetijders organisatie is gehouden om binnen twee maanden na facturering, dan wel binnen drie weken na een schriftelijke klacht van de adverteerder omtrent misslagen en/of fouten in de facturering, deze te herstellen en deze dienovereenkomstig te debiteren of te crediteren.

17.2.
Leidt het herstel, als bedoeld in het vorige lid, tot creditering door de Vrijetijders organisatie, dan is de Vrijetijders organisatie gehouden de in artikel 16.3. bedoelde rente over het te crediteren bedrag, te rekenen vanaf de dag van voldoening door de adverteerder tot de dag der restitutie door de Vrijetijders organisatie, te vergoeden.

17.3.
Een klacht van de zijde van een adverteerder omtrent misslagen en/of fouten in facturering behoeft de Vrijetijders organisatie niet meer in behandeling te nemen, indien sedert de factuurdatum meer dan 90 dagen zijn verstreken.

ARTIKEL 18: Erkenninghouders

18.1.
De Vrijetijders organisatie onderkent de voordelen, die verband houden met het tot stand komen en het uitvoeren van reclamecontracten aangegaan met erkenninghouders, aan wie een (tijdelijke) erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting ROTA.
De Vrijetijders organisatie draagt om die reden zorg voor passende contractvoorwaarden en/of bedingen in hun standaardvoorwaarden, waarin deze voordelen tot uitdrukking komen. Daarbij geeft de Vrijetijders organisatie zich rekenschap van onder meer voordelen als het verlaagde debiteurenrisico, het aanleveren van gerede reclame-uitingen en bekendheid met regelgeving inzake reclame, zulks onverminderd (kredietbeperkings)kortingen van de Vrijetijders organisatie ter zake van de mate waarin de betalingstermijn als bedoeld in artikel 16.2. feitelijk wordt bekort.

18.2.
De erkenninghouder wordt geacht bij het aangaan van een reclamecontract zekerheid jegens de Vrijetijders organisatie te hebben verschaft voor de juiste nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van dat reclamecontract.

18.3.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel geldt niet ingeval het bepaalde in artikel 16.6. van toepassing is.


ARTIKEL 19: Berekening technische kosten

De Vrijetijders organisatie is gerechtigd aan de adverteerder technische (bewerkings)kosten in rekening te brengen indien het aangeleverde reclamemateriaal niet of slechts ten dele geschikt is voor het plaatsen van de reclame-uiting.
Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de Vrijetijders organisatie tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

De Vrijetijders organisatie is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de
grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

ARTIKEL 20: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de Vrijetijders organisatie niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of
andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals e-mail, de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

ARTIKEL 21: Zet-, druk- of andere proeven

21.1.
De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de Vrijetijders organistie ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed en voor het aangegeven tijdstip, gecorrigeerd of goedgekeurd aan de Vrijetijders organisatie terug te zenden.

21.2.
Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de Vrijetijders organisatie de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

21.3.
De Vrijetijders organisatie is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

21.4.
Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

ARTIKEL 22: Afwijkingen

22.1.
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen
geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

22.2.
Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het
werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

22.3.
Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

22.4.
Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van het papier waarop Vrijtij wordt gedrukt, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de Vrijetijders organisatie ter inzage. De Vrijetijders organisatie zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden
toezenden. Het staat de Vrijetijders organisatie vrij om zonder overleg met de opdrachtgever en zonder meerkosten hiervoor door te berekenen aan de opdrachtgever, de kwaliteit van het papier en het gramsgewicht te verbeteren respectievelijk te verhogen.

22.5.
Afwijkingen in de overige door de Vrijetijders organisatie gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.


ARTIKEL 23: Auteursrechten etc.

23.1.
De opdrachtgever garandeert de Vrijetijdersorganisatie, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Ditzelfde geldt voor de content en media waarop de door opdrachtgever doorgegeven linken (via qr code, Layar, etc.) uitkomen.

De opdrachtgever vrijwaart de Vrijetijders organisatie zowel in als buiten rechte voor alle
aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

23.2.
Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de Vrijetijders organisatie bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de Vrijetijders organisatie door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op
deze rechten maakt.

23.3.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de Vrijetijders organisatie steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

23.4.
De door de Vrijetijders organisatie volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of
voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de Vrijetijders organisatie bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

23.5.
De opdrachtgever verkrijgt na levering door de Vrijetijders organisatie het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de Vrijetijders organisatie in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in
de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 24: Eigendom productiemiddelen etc.

24.1.
Alle door de Vrijetijders organisatie vervaardigde zaken zoals productiemiddelen,
halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)
preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de
Vrijetijders organisatie, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

24.2.
De Vrijetijders organisatie is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

24.3.
De Vrijetijders organisatie is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de Vrijetijders organisatie en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de Vrijetijders organisatie zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de Vrijetijders organisatie instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 25: Eigendom opdrachtgever, pandrecht

25.1.
De Vrijetijders organisatie zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

25.2.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te
sluiten.

25.3.
De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de Vrijetijders organisatie van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken
wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de Vrijetijders organisatie worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de Vrijetijders organisatie op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

25.4.
De opdrachtgever verleent de Vrijetijders organisatie pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de Vrijetijders organisatie door hem in de macht van de Vrijetijders organisatie worden gebracht, zulks tot meerdere
zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de Vrijetijders organisatie verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 26: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten

26.1.
Indien de opdrachtgever met de Vrijetijders organisatie is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter opmaak, ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de Vrijetijders organisatie vragen.

26.2.
De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de opmaak of de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

26.3.
De Vrijetijders organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de Vrijetijders organisatie onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de Vrijetijders organisatie getoonde monster en de
later door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten.

26.4.
De Vrijetijders organisatie staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid van haar media.

26.5.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de Vrijetijders organisatie noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door haar van de opdrachtgever ontvangen en door haar op te maken, te plaatsen, te bedrukken of te bewerken materiaal en producten.

ARTIKEL 27: Omzetting reclame plaatsingsopdrachten in reclamecontracten

Reclame plaatsingsopdrachten kunnen – indien de adverteerder dit verlangt – worden begrepen in een later door deze overeen te komen reclamecontract, met dien verstande dat in zodanig geval aan het reclamecontract terugwerkende kracht wordt verleend over een periode van ten hoogste vier maanden voorafgaande aan de maand waarin het reclamecontract werd aangegaan.

ARTIKEL 28: Rechten van intellectuele eigendom

28.1.
Rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot goederen, die door de Vrijetijders organisatie bij de plaatsing van reclame-uitingen aan de adverteerder ter beschikking worden gesteld, blijven berusten bij de Vrijetijders organisatie.
Voor zover noodzakelijk voor de plaatsing van reclame-uitingen verleent de Vrijetijders organisatie aan de adverteerder een tot dat doel beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de rechten van intellectuele eigendom op zodanige goederen.

28.2.
Rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot materialen en gegevens, die de adverteerder aan de Vrijetijders organisatie ter beschikking stelt ten behoeve van de plaatsing van reclame-uitingen, blijven berusten bij de adverteerder of diens licentiegever(s). Voor zover noodzakelijk voor de plaatsing van reclame-uitingen verleent de adverteerder aan de Vrijetijders organisatie een tot dat doel beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de rechten van intellectuele eigendom op zodanige materialen en gegevens.

28.3.
De adverteerder is gehouden de Vrijetijders organisatie te vrijwaren voor aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen, die betrekking hebben op het inbreukmakend gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, rustend op de door de adverteerder aan de Vrijetijders organisatie beschikbaar gestelde materialen en gegevens.

ARTIKEL 29. Database Vrijetijders

29.1.
De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat voor de totstandkoming van de database van Vrijetijders door de Vrijetijders organisatie gebruik wordt gemaakt van de gegevens van derden, haar partner in database en diens Afgeleide Voortbrengselen, en dat de Vrijetijders organisatie niet in staat is om de juistheid en/of de volledigheid van dergelijke gegevens te controleren of te verifiëren. Dienovereenkomstig, terwijl de partner in database ermee instemt alle redelijke zorg en deskundigheid te betrachten bij de verzameling en collationering van de gegevens van de partner in database en de Afgeleide Voortbrengselen, geeft zij, en dus ook de Vrijetijders organisatie, anderszins geen garantie aangaande de juistheid of geschiktheid van de gegevens van de partner in database en de Afgeleide Voortbrengselen voor enig specifiek doel en in het bijzonder aanvaardt de Vrijetijders organisatie en de partner in database geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere onvolkomenheid in de gegevens van de partner in database en de Afgeleide Voortbrengselen.

29.2.
De opdrachtgever aanvaardt dat methoden voor de selectie van potentiële klanten en bestaande klanten geen garantie kunnen vormen voor de respons van individuele personen, noch de geschiktheid aangeven van die individuele personen voor producten en/of diensten die hen worden aangeboden.

29.3.
De opdrachtgever aanvaart dat systemen die gebruikmaken van empirische gegevens en/of statistische gegevens en/of datamodel-technieken om indicatieve en/of voorspellende gegevens te verschaffen niet als garantie kunnen worden beschouwd voor een specifieke uitkomst;

29.4.
In de gewone gang van zaken en door de aard ervan gaat de accuratesse en bruikbaarheid van de gegevens van de partner in database en de Afgeleide Voortbrengselen snel achteruit na levering. De Vrijetijders spant zich in om in overleg en samen met de partner in database, de database accuraat en bruikbaar te houden.
Dienovereenkomstig geeft de partner in database geen enkele garantie of voorstelling dat het gebruik door de opdrachtgever enig specifiek resultaat opleverd. De opdrachtgever accepteert dat de database van de Vrijetijders organisatie niet is bedoeld om gebruikt te worden als de enige basis voor enig zakelijk besluit van de opdrachtgever. Alle andere garanties, voorstellingen of voorwaarden van gelijke kracht, al dan niet voortvloeiend uit de wet, zijn uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.

ARTIKEL 30. Verspreiding uitgaven Vrijetijders organisatie

30.1.
Verspreidingstermijn. De Vrijetijders organisatie spant zich in om zich zoveel mogelijk aan de overeengekomen verspreidingstermijnen van haar uitgaven te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een voortijdige verspreiding of een overschrijding van de verspreidingstermijn, of een verschuiving als gevolg van nationale of lokale feestdagen. Een zodanige voortijdige verspreiding of overschrijding verplicht de Vrijetijders organisatie niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betaling van facturen op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de verspreidingstermijn de Vrijetijders organisatie schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn te verspreiden. Bij overschrijding van deze termijn heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

30.2.
Klachten over de verspreiding van de uitgaven van de Vrijetijders organisatie dienen binnen vier werkdagen na de laatste overeengekomen verspreidingsdag
schriftelijk te worden gemeld bij de Vrijetijders organisatie. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond van een klacht op te schorten.

30.3.
Geen grond voor een klacht inzake niet ontvangen drukwerk wordt gevormd door:
a) Huizen zonder brievenbus of met een moeilijk bereikbare brievenbus, of huizen waar voor meerdere gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is;
b) Woonhuizen of winkelcentra, waar de toegang tot de brievenbus afgesloten is;
c) Woonwagens of woonschepen;
d) Pensions;
e) Hotels;
f) Sanatoria;
g) Ziekenhuizen en industrieterreinen;
h) Bejaarden- en verzorgingstehuizen;
i) Wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waar een ieder vrijelijk over drukwerk kan
beschikken;
j) Wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen;
k) Daar waar men op het erf of elders bijtende of loslopende dieren houdt of daar waar tuinhekjes op slot zijn of waar het anderszins voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is zich te begeven;
l) Vertragingen in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder punt 16, waaronder tevens dient te worden verstaan uiterst slechte weersomstandigheden;
m) Adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te willen ontvangen.

30.4.
Doelgroepverspreiding. De Vrijetijders uitgave Vrijtij wordt gratis bezorgd bij alle leden van de Vrijetijders organisatie en bij 700.000 huishoudens in die wijken in Nederland met oververtegenwoordigde aanwezigheid van de doelgroep Vrijetijders. Deze huishoudendatabase is in het bezit van de Vrijetijders organisatie en wordt niet vrijgegeven aan partners, intermediairs of andere organisaties.
De Vrijetijders organisatie spant zich in om de verspreiding zo gericht mogelijk binnen de doelgroep Vrijetijders plaats te laten vinden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verspreiding bij huishoudens buiten deze doelgroep. Een verspreiding buiten de doelgroep verplicht de Vrijetijders organisatie niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betaling van facturen op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren.

30.5.
Aansprakelijkheid. De Vrijetijders organisatie spant zich, samen met haar partner in verspreiding, in voor een optimale verspreiding van de uitgaven van de Vrijetijdersorganisatie. Er worden echter geen garanties verleent met betrekking tot de volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht en de verspreidingsdichtheid van de materialen.

Ingeval van een niet volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht, heeft opdrachtgever geen recht op teruggave en/of de waarde van de niet verspreide materialen.

Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde over de aansprakelijkheid van de Vrijetijders organisatie en haar partner in verspreiding, is de partner in verspreiding in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan uitsluitend sprake is indien minimaal 40% van de totale drukoplage van minimaal 3.000 exemplaren niet of vertraagd is verspreid en naverspreiding in die plaatsen of gedeelten waar omissies werden aangetoond niet meer mogelijk is, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Iedere aansprakelijkheid van de partner in verspreiding voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

De partner in verspreiding is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van verspreidingstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en of feestdagen en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever.

De door de partner in verspreiding te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot het factuurbedrag en zal nooit meer bedragen dan dat factuurbedrag. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst
is, zal de te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van de deelovereenkomst, in redelijke verhouding staat tot het factuurbedrag van de deelovereenkomst en zal nooit meer bedragen dan dat factuurbedrag.

30.6.
Kwaliteitsbeheersing. De partner in verspreiding spant zich in om een optimale verspreiding van het drukwerk te verzorgen. De kwaliteit van de verspreiding wordt door de partner in verspreiding gecontroleerd aan de hand van een eigen kwaliteitsbeheersingssysteem. In dit systeem worden alle klachten over de verspreiding opgeslagen.
Bij repeterende klachten of meerdere klachten die betrekking hebben op één bezorgwijk binnen de verspreidperiode van één week, onderzoekt de partner in verspreiding het ontstaan van de klachten en neemt zij indien nodig maatregelen. Daarnaast wordt de verspreidingskwaliteit gemeten en regelmatig gecontroleerd aan de hand van de rapportages van een door de partner in verspreiding ingeschakeld onafhankelijk onderzoeksbureau.

Ondanks het feit dat de Vrijetijders organisatie geen garanties geeft met betrekking tot de kwaliteit van de verspreiding van het drukwerk, stelt de Vrijetijders organisatie het op prijs dat klachten over de verspreiding bij haar worden gemeld.

Indien de juistheid van een klacht vastgesteld moet worden, dan kan zulks uitsluitend
geschieden aan de hand van de door de partner in verspreiding ontwikkelde methode van klachtenonderzoek.

ARTIKEL 31. Overige regels voor de Vrijetijders organisatie en adverteerders

31.1.
De Vrijetijders organisatie en adverteerders zijn verplicht de waarheid in en de waardigheid van het reclamewezen hoog te houden en de bepalingen van de Regelen, zowel naar de letter als naar de geest, in acht te nemen. Zij zijn daarbij aansprakelijk voor handelingen en verzuimen van anderen, van wier diensten zij gebruik hebben gemaakt.

31.2.
Het is de Vrijetijders organisatie en adverteerders niet toegestaan in reclame-uitingen mededelingen op te nemen of te doen opnemen over bijvoorbeeld prijs, aard, waarde of bruikbaarheid van een artikel of dienst, waarvan zij moeten begrijpen, dat daardoor het algemeen belang of de bonafide handel geschaad of het publiek misleid kan worden of het reclamewezen gevaar kan lopen in diskrediet te geraken.

31.3.
De Vrijetijders organisatie en adverteerders volgen de aanwijzingen op van het Commissariaat voor de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep) en de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) of hun rechtsopvolgers.

31.4.
De Vrijetijders organisatie en adverteerders zijn gehouden zich ervoor in te spannen dat nabootsing van verpakkingen, reclameteksten of slagzinnen van een concurrent en in het algemeen alle reclame, die bij het publiek kan leiden tot verwisseling, misleiding of verwarring van soortgelijke artikelen, bedrijven of zaken, achterwege blijft.

31.5.
Het is de Vrijetijders organisatie niet toegestaan onjuiste en/of misleidende mededelingen te doen of voorstellingen te wekken over de oplage en/of het publieke bereik van hun medium of hun media, voor zover de onjuistheid respectievelijk de misleiding van de mededelingen hen bekend waren of redelijkerwijze bekend behoorden te zijn. Hieronder valt ook de mededeling omtrent het aantal met enig medium bereikte of te bereiken personen, zonder dat daarbij tegelijk het cijfermatige publieke bereik deugdelijk wordt vermeld.

31.6.
De Vrijetijders organisatie is gehouden op haar briefpapier, drukwerk en in het algemeen op uitingen gericht op het tot stand komen of het doen tot stand komen van reclamecontracten duidelijk een in het oog lopende mededeling te doen dat alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze voorwaarden, welke te downloaden zijn vanaf de website www.vrijetijders.nl en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo.

31.7.
De Vrijetijders organisatie is verplicht tot geheimhouding van de hun verstrekte opdrachten tot plaatsing van reclame-uitingen, inclusief alle gegevens, die de adverteerder en/of reclamebemiddelaar aan de Vrijetijders organisatie in verband met zulk een opdracht toevertrouwt, een en ander voor zover bij of krachtens de wet of uit die opdracht zelf niet anders voortvloeit. Deze verplichting geldt in gelijke zin voor derden, die door de Vrijetijders organisatie zijn ingeschakeld en voor wie zij verantwoordelijk zijn.

31.8.
De reclamebemiddelaar is gehouden om zijn afzonderlijke opdrachtgevers te informeren over elk bestaand belang, dat de reclamebemiddelaar bij de totstandkoming van een reclamecontract met de Vrijetijders organisatie voor zichzelf of voor enige derde heeft of zal hebben. Het betreft elk belang in financiële zin of anderszins op geld waardeerbaar, waarvan zijn afzonderlijke opdrachtgevers redelijkerwijs niet op de hoogte zijn of kunnen zijn. De wijze van informeren geschiedt door de reclamebemiddelaar steeds voorafgaand en op eigen initiatief, alsmede naar juistheid en in algehele transparantie.

ARTIKEL 32. Aansprakelijkheid en overmacht

32.1.
Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld is de Vrijetijders organisatie voor schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, omzetderving, verminderde goodwill, van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van reclame-uitingen in welk medium en via welk kanaal dan ook, niet verder aansprakelijk dan het bedrag waarvoor de plaatsing van een reclame-uiting respectievelijk het niet, niet tijdig of niet juist uitgevoerde deel daarvan is aangenomen.

32.2.
In geval van misstelling van een reclame-uiting is de Vrijetijders organisatie gehouden de adverteerder een voorstel tot reductie of een voorstel tot hernieuwde plaatsing tegen gereduceerde prijs, of gratis, aan te bieden.

32.3.
Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien de adverteerder niet binnen drie weken na de plaatsing van de reclame-uiting schriftelijk een klacht aan de Vrijetijders organisatie heeft kenbaar gemaakt.

32.4.
In geval van een fout of tekortkoming in de reclame-uiting door toedoen van de adverteerder zelf, zal de adverteerder niet gerechtigd zijn tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van de betalingsverplichtingen, dan wel tot enige vorm van verrekening.

32.5.
De adverteerder is gehouden tot algehele vrijwaring, inclusief (buiten)gerechtelijke kosten van de Vrijetijders organisatie, ten aanzien van aanspraken van derden, die voortvloeien uit een plaatsing van een reclame-uiting in een medium van de Vrijetijders organisatie vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende regelgeving.

32.6.
Tekortkomingen van de Vrijetijders organisatie in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

32.7.
Tekortkomingen van de Vrijetijders organisatie in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

32.8.
Indien de Vrijetijders organisatie terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar
terzake volledig vrijwaren en de Vrijetijders organisatie alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

ARTIKEL 33: Toepasselijk recht
Op de voorwaarden en contracten is het Nederlandse recht van toepassing.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.vrijetijders.nl/algemenevoorwaarden/